Gobierno de España. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Sede Electrónica; ir a inicio.
Estàs a:
  1. Inici
  2. Procediments i serveis electrònics
  3. Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia

Proyectos "Explora Ciencia" y "Explora Tecnología"

D'acord amb l'article 5 de l'Ordre CIN/506/2010, de 26 de febrer (BOE-A-2010-3694), les persones jurídiques estan obligades a presentar les sol·licituds, els escrits i les comunicacions relatius a aquests procediments per mitjà d'aquest Registre Electrònic. Per a les persones físiques la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions per mitjà d'aquest Registre Electrònic tindrà caràcter preferent, però serà voluntària; l'alternativa és la presentació en els llocs assenyalats a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE-A-1992-26318), de règim jurídic de l'Administració pública i del procediment administratiu comú.

Així mateix l'article 32.3 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre (BOE-A-2009-18358), pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny (BOE-A-2007-12352), d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics estableix que si existeix l'obligació de comunicació a través de mitjans electrònics i no s'utilitzen els mitjans esmentats, l'òrgan administratiu competent requerirà la compensació corresponent, i adverteix que, si el requeriment no és atès, la presentació no tindrà validesa o eficàcia.

 

© 2009-2018 Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat

Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions