Goberno de España. Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Sede Electrónica; vai para comezar.
Estás en:
 1. Inicio
 2. Información sede electrónica
 3. Utilización da sede

Información sede electrónica

Sede Electrónica do Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades

O Ministerio pon a disposición dos cidadáns a sede electrónica, a través da que se pode enlazar con outras sedes e subsedes dependentes do departamento e acceder aos servizos electrónicos do mesmo.

Requisitos Técnicos y Diagnóstico Web

Si usted detecta algún problema técnico durante la utilización de los servicios electrónicos, es posible que la configuración de su equipo informático no cumpla los requisitos técnicos para el uso de algunos de los servicios de esta Sede Electrónica. En ese caso, consulte toda la información necesaria para el diagnóstico de la configuración técnica de su equipo. 

Más información en Configuración de su equipo informático.

Para conocer más sobre las características de los trámites administrativos necesarios para las Ayudas a la I+D+i, o si busca respuesta a alguna cuestión en concreto, puede usted consultar la lista de Preguntas Frecuentes (FAQ) relacionada aquí.

Que é a sede electrónica?

A sede electrónica accesible a través do enderezo electrónico (https://sede.micinn.gob.es), é un medio a través do que os usuarios poden exercer o seu dereito de acceso á información, aos servizos e aos trámites electrónicos.

Desde esta plataforma, vostede poderá acceder aos servizos electrónicos que o Ministerio pon á súa disposición, así como acceder a outras sedes e subsedes dependentes do departamento.

Cales son os perfís de acceso aos servizos e procedementos da sede electrónica?

Distínguense os seguintes perfís de acceso aos servizos e procedementos da sede electrónica da SEIDI RUS, que poden acceder á carpeta virtual de expedientes, e que son:

 • Solicitante: é o peticionario da axuda.
 • Representante legal: persoa ou persoas autorizadas polo organismo para validar, mediante sinatura electrónica, a declaración das achegas de documentación realizadas polo solicitante. A sinatura do documento de declaración certifica:
  • A autoría da achega dos documentos de acordo coa sinatura dixital do documento de declaración de achega.
  • A autenticidade e integridade de cada documento achegado polo interesado mediante a pegada dixital de cada documento, incluída na declaración de achega.
 • Delegado: persoa ou persoas nas que delega unha organización para a achega e revisión da documentación achegada. En ningún caso terá acceso a confirmar achegas de documentación.
Como se accede aos servizos e procedementos da sede electrónica?

Pódese acceder de dous xeitos, mediante usuario e contrasinal ou mediante certificado electrónico. En ambos os dous casos cómpre que o cidadán estea dado de alta no Rexistro Unificado de Solicitantes, en adiante RUS.

 • Acceso por rexistro electrónico: accederase ao sistema mediante certificado electrónico válido ou DNI electrónico.
 • Acceso por usuario e contrasinal: accederase mediante o usuario e contrasinal xerado no RUS.
Como podo realizar a alta no Rexistro Unificado de Solicitantes (RUS)?

Dispor dun usuario dado de alta no Rexistro Unificado de Solicitantes (RUS) é un requisito obrigatorio para a realización de determinados trámites ou procedementos. En concreto, os trámites ou procedementos asociados ás axudas concedidas no SEIDI.

Para dar de alta un usuario no RUS cómpre acceder á páxina de rexistro e proporcionar a información requirida no RUS.

Rexistrarse como solicitante (RUS)

Que é a tramitación electrónica?

A lei para o Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos recoñece aos cidadáns o dereito a se relacionar electronicamente coas administracións públicas, así como a obriga destas a garantir o devandito dereito. Para iso, ademais da tramitación presencial de expedientes, os diferentes organismos públicos deben garantir a tramitación electrónica dos mesmos, coas mesmas garantías e servizos.

Pero, que é a tramitación electrónica?

A tramitación electrónica mediante o emprego das novas tecnoloxías é unha forma de achegar a administración ao cidadán, axilizando a un tempo o proceso burocrático inherente a calquera tramitación. En concreto, consiste en publicar en medios moi habituais e próximos ao cidadán, principalmente a través da Internet, os mecanismos que lle permitan realizar todos os trámites dun expediente (iniciar, anexar documentación, consultar resolucións, etc.) sen necesidade de achegarse fisicamente as oficinas da administración.

Como iniciar un trámite?

Se xa dispón dun certificado e se deu de alta no Rexistro Unificado de Solicitantes (RUS), e dependendo da convocatoria, a seguir pode atopar a relación de trámites da Secretaría de Estado de I+D+i nesta sede electrónica, accedendo á información de Procedementos e servizos electrónicos.

Se quere localizar trámites dunha sede electrónica da SEIDI debe acceder a Sedes electrónicas.

Se desexa localizar un servizo dunha subsede debe acceder a Subsedes electrónicas.

Pode consultar máis información sobre o RUS nesta sede.

Se aínda non é usuario rexistrado, ofrecémoslle a Guía de Usuario do Rexistro Unificado de Solicitantes onde lle informamos sobre como conseguir o seu acceso á plataforma RUS.

Como consultar o estado dos meus trámites?

Pode consultar os seus trámites desde o acceso Seguimento e notificacións.

Que é unha comunicación?

Unha comunicación fai referencia ao envío de documentación informativa por parte da administración, que pode ser complementaria á notificación que se efectúe, ben a través da sede, ben a través de comparecencia electrónica na sede electrónica.

Que é unha notificación?

Unha notificación fai referencia ao envío de documentos por parte da administración para que o solicitante ou representante legal da entidade realice accións no tempo e forma que se especifique para a convocatoria.

Que é unha notificación por comparecencia electrónica?

Indica que a notificación efectiva lévase a cabo a través do seu envío ao cartafol virtual Facilit@. O prazo da acción que puidese desencadear a devandita notificación (por ex. emenda), vén determinado pola lectura/apertura da notificación nesta sede electrónica. Cómpre destacar que o prazo para abrir a notificación será de 10 días naturais, tal como marca a lei de procedemento administrativo.

Acceso ao cartafol virtual expedientes - Facilit@ 

Que é unha notificación por publicación na sede electrónica?

Indica que a notificación efectiva se realiza a través da publicación do contido da notificación na sede electrónica da SEIDI (empeza o día despois da publicación). Isto é independente da lectura da comunicación adicional que se lle envía tamén a esta sede electrónica (PDF que se envía como axuda para realizar o trámite correspondente nesta sede electrónica).

Que é un expediente/referencia?

Código administrativo sobre o que se agrupa toda a información dunha solicitude de axuda.

Que é o estado público?

Na carpeta virtual do expediente Facilit@ móstranse diferentes estados públicos en función de cada unha das fases polas que pasa un expediente de axuda ou subvención (presentación, emenda, resolución provisional, etc.). Adicionalmente, en función do estado público, amosaranse subestado e resultado:

 • Subestado: subfase dun estado.
 • Resultado: o estado público de proposta de resolución pode levar asociado o resultado das concesións. Os resultados existentes son: concedido, elixible, denegado e reserva.
Que é a achega de documentos?

É a acción mediante a cal o solicitante ou representante legal achega a información solicitada polo ministerio.

Como consigo un certificado dixital?

Cada tipo de certificado obtense segundo as indicacións particulares do organismo emisor.

Os certificados máis comúns son o DNI electrónico e o emitido pola FNMT:

 • Para obter o DNI electrónico debe dirixirse a calquera oficina de emisión do Documento Nacional de Identidade.
 • O certificado emitido pola FNMT pódese obter no seguinte enderezo:

 

Que certificados son válidos na SEIDI?

A sede electrónica da Secretaría de Estado de I+D+i admite os certificados dixitais recoñecidos conforme o estándar ITU-T X.509 v3, emitidos por múltiples provedores de servizos de certificación.

Todos estes provedores atópanse inscritos no rexistro da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e na Sociedade de Información do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio de autoridades conforme ao que se establece no artigo 30 da Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica.

Pode atopar ampla información no documento Declaración de Prácticas de Certificación sobre a Relación de Autoridades de Certificación adheridas á plataforma:

DNI electrónico 

Que é a sinatura electrónica?

É o medio que facilita sede electrónica para que o representante legal ou o solicitante autentiquen a achega de documentación e garantan o seu envío ao rexistro electrónico da SEIDI.

 • As persoas xurídicas están obrigadas a presentar as solicitudes, os escritos e as comunicacións relativas aos procedementos (…) por medio do rexistro electrónico, o que implica a utilización, con carácter obrigatorio, da sinatura electrónica avanzada.
 • Para as persoas físicas, a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións por medio do rexistro electrónico terá carácter preferente, pero será voluntaria, sendo a alternativa a presentación nos lugares previstos segundo o Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Unha única achega de documentación a través da sede electrónica pode garantir o envío de varios documentos nun só paso, facendo máis eficiente o procedemento. Polo tanto, como norma xeral, a sinatura dos documentos achegados non se realiza un por un. A validez legal da achega de varios documentos a un tempo está garantida en todo caso.

Que é o xustificante?

É o medio que facilita a sede electrónica para a achega de documentación, incluída a achega de varios documentos a un tempo.

Cando podo presentar documentación?

O rexistro electrónico permitirá a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións as vinte e catro horas do día, todos os días do ano, sen prexuízo das interrupcións previstas no artigo 30.2do Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro, cando concorran razóns xustificadas de mantemento técnico ou operativo, das que se informará no propio rexistro e na sede electrónica.

Aos efectos oportunos, a sede electrónica dará conta, en lugar igualmente visible de:

 • O calendario de días inhábiles relativo aos seus procedementos e trámites, que será o que se determine na resolución anual publicada no Boletín Oficial do Estado, polo Ministerio da Presidencia, para todo o territorio nacional.
 • A data e a hora oficial, que será a que conste como data e hora da transacción no rexistro electrónico e cuxa sincronización se realizará segundo o que se dispón no artigo 15 do Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Esquema Nacional de Interoperatividade no ámbito da Administración Electrónica.
Cal é a funcionalidade dos formularios de queixas e suxestións?

Os formularios de queixas e suxestións teñen por obxecto recoller as manifestacións de insatisfacción dos cidadáns cos servizos prestados, así como as iniciativas presentadas destinadas á mellora da calidade.

Máis información en Caixa de queixas y suxestións

 

© 2009-2019 Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades

Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones