Govern d'Espanya. Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Seu electrònica; anar a inici.
Estàs a:
 1. Inici
 2. Informació seu electrònica
 3. Utilització de la Seu

Informació seu electrònica

Seu Electrònica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

El Ministeri posa a disposició dels ciutadans la seu electrònica, a través de la qual es pot enllaçar amb altres seus i subseus dependents del departament i accedir als seus serveis electrònics.

Requisitos Técnicos y Diagnóstico Web

Si usted detecta algún problema técnico durante la utilización de los servicios electrónicos, es posible que la configuración de su equipo informático no cumpla los requisitos técnicos para el uso de algunos de los servicios de esta Sede Electrónica. En ese caso, consulte toda la información necesaria para el diagnóstico de la configuración técnica de su equipo. 

Más información en Configuración de su equipo informático.

Para conocer más sobre las características de los trámites administrativos necesarios para las Ayudas a la I+D+i, o si busca respuesta a alguna cuestión en concreto, puede usted consultar la lista de Preguntas Frecuentes (FAQ) relacionada aquí.

Què és la seu electrònica?

La seu electrònica accessible a través de l'adreça electrònica (https://sede.micinn.gob.es), és un mitjà a través del qual els usuaris poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als serveis i als tràmits electrònics.

Des d'aquesta plataforma podreu accedir als serveis electrònics que el Ministeri posa a la vostra disposició, així com a altres seus i subseus dependents del departament.

Quins són els perfils d'accés als serveis i procediments de la seu electrònica?

Es distingeixen els següents perfils d'accés als serveis i procediments de la seu electrònica de la SEIDI RUS que poden accedir a la carpeta virtual d'expedients:

 • Sol•licitant: és el peticionari de l'ajuda.
 • Representant legal: persona o persones autoritzades per l'organisme per validar mitjançant firma electrònica la declaració de les aportacions de documentació realitzades pel sol•licitant. La firma del document de declaració certifica:
  • L'autoria de l'aportació dels documents partint de la firma digital del document de declaració d'aportació.
  • L'autenticitat i integritat de cada document aportat per l'interessat mitjançant l’empremta digital de cada document, inclosa en la declaració d'aportació.
 • Delegat: persona o persones en qui delega una organització per a l'aportació i revisió de la documentació aportada. En cap cas té accés a confirmar aportacions de documentació.
Com s'accedeix als serveis i procediments de la seu electrònica?

S’hi pot accedir de dues formes: mitjançant usuari i clau d'accés o mitjançant certificat electrònic. En ambdós casos cal que el ciutadà estigui donat d'alta al Registre Unificat de Sol•licitants, d'ara endavant RUS.

 • Accés per registre electrònic: s’accedeix al sistema mitjançant certificat electrònic vàlid o DNI electrònic.
 • Accés per usuari i clau d'accés: s’accedeix mitjançant l'usuari i la clau d'accés generats al RUS.
Com puc fer l'alta al Registre Unificat de Sol•licitants (RUS)?

Disposar d'un usuari donat d'alta al Registre Unificat de Sol•licitants (RUS) és un requisit obligatori per a la realització de determinats tràmits o procediments. En concret, els tràmits o procediments associats a les ajudes concedides al SEIDI.

Per donar d'alta un usuari al RUS cal accedir a la pàgina de registre i proporcionar la informació requerida a RUS.

Registrar-se com a sol•licitant (RUS)

Què és la tramitació electrònica?

La Llei per a l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics reconeix als ciutadans el seu dret a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, així com l'obligació d'aquestes a garantir aquest dret. Per fer-ho, a més de la tramitació presencial d'expedients, els diferents organismes públics han de garantir la tramitació electrònica d’aquests, amb les mateixes garanties i serveis.

Però, què és la tramitació electrònica?

La tramitació electrònica, mitjançant la utilització dels noves tecnologies, és una forma d’apropar l'Administració al ciutadà, i al seu torn d'agilitzar el procés burocràtic inherent a qualsevol tramitació. En concret, consisteix a publicar en mitjans molt habituals i pròxims a la ciutadania, principalment a través d'Internet, els mecanismes que li permetin realitzar tots els tràmits d'un expedient (inici, adjuntar documentació, consulta de resolució, etc..) sense necessitat d’apropar-se físicament a les oficines de l'Administració.

Com iniciar un tràmit?

Si ja teniu un certificat i us heu donat d'alta al Registre Unificat de Sol•licitants (RUS), i depenent de la convocatòria, seguidament podeu trobar la relació de tràmits dede la Secretaria d'Estat de R+D+i en aquesta seu electrònica, accedint a la informació de Procediments i serveis electrònics.

Si voleu localitzar tràmits d'una seu electrònica de la SEIDI heu d'accedir a Seus electròniques.

Si voleu localitzar un servei d'una subseu heu d'accedir a Subseus electròniques.

Podeu consultar més informació sobre RUS en aquesta seu.

Si encara no sou usuari registrat us oferim la Guia d'usuari del Registre Unificat de Sol•licitants, on us informem de com aconseguir el vostre accés a la plataforma RUS.

Com consultar l'estat dels meus tràmits?

Podeu consultar els vostres tràmits des de l'accés Seguiment i notificacions.

Què és una comunicació?

Una comunicació fa referència a l'enviament de documentació informativa per part de l'Administració, que pot ser complementària a la notificació que s’efectuï, bé a través de la seu o bé a través de compareixença electrònica a Seu electrònica.

Què és una notificació?

Una notificació fa referència a l'enviament de documents per part de l'Administració perquè el sol•licitant o representant legal de l'entitat realitzi accions en el temps i la forma que s'especifiqui per a la convocatòria.

Què és una notificació per compareixença electrònica?

Indica que la notificació efectiva es realitza a través de l'enviament d’aquesta a la carpeta virtual Facilit@. El termini de l'acció que pugui desencadenar aquesta notificació (per ex. esmena) està determinat per la lectura/obertura de la notificació en aquesta seu electrònica. Cal destacar que el termini per obrir la notificació serà de 10 dies naturals, tal com marca la llei de procediment administratiu.

Accés a Carpeta Virtual Expedients - Facilit@ 

Què és una notificació per publicació en seu electrònica?

Indica que la notificació efectiva es realitza a través de la publicació del contingut de la notificació a la seu electrònica de laSEIDI (comença l’endemà de la publicació). Això és independent de la lectura de la comunicació addicional que també s'envia a aquesta seu electrònica (PDF que s'envia com a ajuda per realitzar el tràmit corresponent en aquesta seu electrònica).

Què és un expedient / referència?

Codi administratiu sobre el qual s'agrupa tota la informació d'una sol•licitud d'ajuda.

Què és l'estat públic?

A la Carpeta Virtual de l'Expedient - Facilit@ es mostren diferents estats públics en funció de cadascuna de les fases per les quals evoluciona un expedient d'ajuda o subvenció (presentació, esmena, resolució provisional, etc.). Addicionalment, en funció de l'estat públic es mostren subestat i resultat:

 • Subestat: subfase d'un estat.
 • Resultat: l'estat públic de proposta de resolució pot portar associat resultat de les concessions. Els resultats existents són: concedit, elegible, denegat i reserva.
Què és l'aportació de documents?

És l'acció mitjançant la qual el sol•licitant o representant legal aporta la informació sol•licitada pel Ministeri.

Com aconsegueixo un certificat digital?

Cada tipus de certificat s'obté segons les indicacions particulars de l'organisme emissor.

Els certificats més comuns són el DNI electrònic i l'emès per l’FNMT:

 • Per obtenir el DNI electrònic us heu de dirigir a qualsevol oficina d'emissió del document nacional d'identitat.
 • El certificat emès per l’FNMT es pot obtenir a l'adreça següent:

 

Quins certificats són vàlids en la SEIDI?

La seu electrònica de la Secretaría de Estado de I+D+i admet els certificats digitals reconeguts d’acord amb l'estàndard ITU-T X.509 v3, emesos per múltiples prestadors de serveis de certificació.

Tots aquests prestadors es troben inscrits al registre de la Secretaria de l'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat d'Informació del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç d'autoritats de conformitat amb el que estableix l'article 30 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica.

Podeu trobar més informació al document Declaració de pràctiques de certificació sobre la relació d'autoritats de certificació adherides a la plataforma:

DNI electrònic 

Què és la firma electrònica?

És el mitjà que facilita la seu electrònica perquè el representant legal o el sol•licitant autentifiquin l'aportació de documentació, i en garanteixin l'enviament al registre electrònic de la SEIDI.

 • Les persones jurídiques estan obligades a presentar les sol•licituds, escrits i comunicacions relatius als procediments (…) per mitjà del Registre Electrònic; això implica la utilització, amb caràcter obligatori, de firma electrònica avançada.
 • Per a les persones físiques, la presentació de sol•licituds, escrits i comunicacions per mitjà del Registre Electrònic té caràcter preferent, però és voluntària. L'alternativa és la presentació en els llocs previstos segons el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Una única aportació de documentació a través de la seu electrònica pot garantir l'enviament de diversos documents en un sol pas, fent més eficient el procediment. Per tant, no es realitza, com a norma general, la firma dels documents aportats un per un. La validesa legal de l'aportació de diversos documents a la vegada està garantida en qualsevol cas.

Què és el justificant?

És el mitjà que facilita la seu electrònica per a l'aportació de documentació, inclòs el cas d'aportació de diversos documents a la vegada.

Quan puc presentar documentació?

El Registre Electrònic permet la presentació de sol•licituds, escrits i comunicacions durant les vint-i-quatre hores de cada dia de l'any, sens perjudici de les interrupcions, previstes a l'article 30.2 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, quan concorrin raons justificades de manteniment tècnic o operatiu, de les quals se n’informarà en el mateix registre i a la seu electrònica.

Als efectes corresponents la seu electrònica ha de mostrar, en un lloc igualment visible:

 • El calendari de dies inhàbils relatiu als seus procediments i tràmits, que serà el que es determini a la resolució anual publicada al Butlletí Oficial de l'Estat, pel Ministeri de la Presidència, per a tot el territori nacional.
 • La data i hora oficial, que seran les que constin com a data i hora de la transacció al Registre Electrònic i la sincronització de les quals es realitzarà segons el que disposa l'article 15 del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual s'aprova l'esquema nacional d'interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica.
Quin és la funcionalitat dels formularis de queixes i suggeriments?

Els formularis de queixes i suggeriments tenen per objecte recollir les manifestacions d'insatisfacció dels ciutadans amb els serveis prestats i, també, les iniciatives presentades per a la millora de la qualitat.

Més informació a la Bústia de queixes i suggeriments.

 

© 2009-2019 Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions